Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Nytt lagförslag för bättre offentliga affärer

16 april, 2018

Regelverken för offentliga inköp är både krångliga och otydliga. Därför lägger Sveriges Offentliga Inköpare fram ett förslag till en ny lagstiftning.

På Sveriges Offentliga Inköpare arbetar vi för att skapa bra offentliga affärer för att bra affärer är en förutsättning för kärnverksamheten inom den offentliga sektorn.

Och bra affärer kräver bra regelverk. 

Men idag är regelverken för offentliga inköp både krångliga och otydliga. Därför lägger Sveriges Offentliga Inköpare fram ett förslag till en ny lagstiftning. 

Sveriges Offentliga Inköpare föreslår en lagstiftning som kraftigt förenklar regelverket under tröskelvärdena samt för de tjänster som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling. Det ger bättre möjlighet att fokusera på affären istället för formalia.

 Det är dags att ge Sveriges offentliga verksamheter bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet genom bättre affärer. Det är dags för en ny lagstiftning för offentliga inköp.

LÄS VÅRT FÖRSLAG TILL EN NY LAG FÖR BÄTTRE OFFENTLIGA AFFÄRER

Har du synpunkter på lagförslaget? Maila oss på soi@soi.se 


10 argument för en ny lag

• Danmark har ett regelverk liknande det som Sveriges
Offentliga Inköpare föreslår för Sverige.
• Antalet överklaganden i Danmark är mindre än en tiondedel
av antalet i Sverige.
• Alla är överens om att dagens system är för krångligt.
• Vi måste gå från att fokusera på formalia till att fokusera på
affären. Det sker bäst genom att minska antalet regler.
• Minskad byråkrati minskar transaktionskostnader.
• Lägre transaktionskostnader leder till ökad konkurrens.
• Bättre konkurrens leder till bättre förutsättningar för affären.
• Minskad byråkrati leder till mer tid för att utveckla affären,
föra dialog med marknaden och att söka innovativa
lösningar.
• Färre regler innebär att det inte längre är en tävling om det
bästa anbudet, utan om den bästa affären.
• Upphandlare och offentliga organisationer kan ta ansvar.
Detaljerade regler leder inte till ett större ansvar utan leder
snarare till ett fokus på att inte göra fel.

 

Frågor & svar

Förenklingarna gäller för alla upphandlingar upp till tröskelvärdena. En mindre upphandlande myndighet, som har upphandlingar av mindre värde, anpassar lämpligen sitt tillvägagångssätt till den enskilda upphandlingens värde. För en liten upphandling innebär det i praktiken troligen att man gör en enkel marknadsundersökning och tillfrågar en eller två leverantörer. Reglerna innebär alltså inte att mindre upphandlingar kommer att bli mer komplicerade än idag.

Inte som förslaget är utformat. Vårt förslag till lag gäller från första kronan. De riktlinjer som antas kan dock peka ut olika hantering för olika belopp. Som framgår av 3 § i förslaget finns t.ex. inga krav på annonsering, utan det är upp till den upphandlande myndigheten att anta riktlinjer som leder till att marknadsmässiga villkor uppnås. Det finns därför inget hinder att göra upphandlingar under vissa belopp mycket enkla ur ett formellt perspektiv. Det är dock viktigt att tänka på lagens syfte, d.v.s. "Offentliga affärer ska ske utifrån den upphandlande myndighetens eller enhetens behov, för att säkerställa en god ekonomisk hushållning samt för att den upphandlande myndighetens mål ska kunna uppnås.". Vårt förslag är därmed inte baserat på ett formaliatänk, utan på att uppnå ett behov till marknadsmässiga villkor. Hur enkelt eller komplext var och en gör de enskilda upphandlingarna, blir utifrån dessa utgångspunkter upp till varje upphandlande myndighet att bestämma.

Vi tror att den upphandlande myndighet som genomför upphandlingen, är den som är bäst lämpad att bestämma formen för upphandlingen. Om det är den enskilde upphandlaren eller organisationen som avgör detta, är upp till den upphandlande myndigheten att bestämma. Det är förmodligen effektivt att inom en upphandlande myndighet bestämma olika inriktningar för olika belopp, i syfte att skapa en rimlig balans mellan transaktionskostnader och att säkerställa att marknadsmässiga villkor uppnås.

Vi tror att vårt förslag stimulerar enklare underlag med färre formaliadetaljer. Med färre detaljer kommer fokus på detaljer av naturliga skäl att minska.

I vårt förslag kan överprövning ske fram till dess att kontrakt tecknats. Det är upp till den upphandlande myndigheten att bestämma om avtalsspärr ska användas eller inte – lagförslaget ställer dock inget krav på en sådan. Med mindre fokus på formalia kommer mer tid att kunna läggas på t.ex. dialog. Med en aktiv dialog ökar förtroendet mellan köpare och leverantör och det är sannolikt så att den upphandlande myndigheten då meddelar beslutet innan avtal tecknas. Har leverantören då en synpunkt ställer de förmodligen frågor – som den upphandlande myndigheten besvarar. Helt enkelt eftersom det är affärsmässigt.

Vårt förslag sätter absolut fokus på kompetensen hos upphandlaren. Det kommer att ställas krav på affärsfokus och på att säkerställa tillämpningen av de grundläggande principerna. Fokus flyttas från formalia till affären och uppfyllandet av den upphandlande myndighetens behov. Det kommer inte alltid att vara enkelt, men är en nödvändig resa att göra.

Så kan det säkert vara. Men det är förmodligen också en effekt av att ha ett regelverk som är alldeles för fokuserat på formalia. Med vårt nya förslag flyttar vi fokus till myndighetens behov, där det är viktigt att tänka på vilket eller vilka mål som är viktiga för den enskilda upphandlingen. Att välja mål och uttrycka dem på ett tydligt sätt, är något som upphandlaren bör kunna hjälpa verksamheten med, även om det är verksamheten som är ansvarig.

Vårt förslag kommer att kompletteras så att 8 § får följande lydelse:

8 § Denna lag är tillämplig om upphandlingens värde, beräknat enligt lagen (2016:1145) om o entlig upphandling 5 kap, understiger det tröskelvärde som anges i artikel 4 i direktiv 2014/24/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommissionen enligt artikel 6 i direktivet. Lagen är även tillämplig på de tjänster som anges i Bilaga 2 till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, tillämpas även bestämmelserna om i samma lag om; tekniska specifikationer i 9 kap. 1-5 och 7-11 §§, annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och individuella rapporter i 12 kap. 15 och 16 §§.

Inte som vi ser det. Att behandla leverantörer lika, ställa tydliga krav och ställa krav som står i proportion till behovet är inget konstigt tycker vi. Tvärtom är det grundläggande för att skapa förtroende för oss som köpare och därmed ett intresse att ge oss marknadsmässiga villkor. Vi är övertygade om att den som följer de grundläggande principerna och agerar affärsmässigt kommer att få leverantörer som agerar affärsmässigt tillbaka.

Ja, det kommer det att bli, för att säkerställa rätt hänvisningar till tröskelvärden m.m. Frågan om det är en separat lag eller inte är dock inte viktig. Man kan lika gärna lägga in vårt förslag istället för det befintliga 19 kap i LOU/LUF/LUFS.

Dokument