Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

BSI – Buying for Social Impact

30 april, 2019

Främja civilsamhället och den sociala ekonomin genom reserverade kontrakt i upphandling och andra möjligheter

Gordon Hahn och Jan Olsson

Ett något ovanligt seminarium ägde rum i Stockholm mändagen den 29 april. För att främja användandet av det senaste direktivets nya möjligheter för den sociala ekonomin har Europeiska kommissionens byrå för små och medelstora företag (EASME) tillsammans med direktoratet GROWTH lanserat ett initiativ för att fördjupa kunskapen i 15 EU-länder, däribland Sverige. I samverkan med Reves och Serus bjöd man därför in representanter med specifikt intresse för den sociala ekonomin till seminarium och erfarenhetsutbyte.

”Offentliga upphandlingar spelar en nyckelroll för att uppnå samhälleliga förändringar inom såväl miljö som socialt värdeskapande. I detta sammanhang syftade direktiv 24/2014/EU till att modernisera upphandlingsförfaranden genom att bland annat införa nya möjligheter att använda sociala kriterier, reserverade kontrakt och andra insatser för sociala och sjukvårdstjänster.

Efter att ha genomfört en noggrann analys av införlivandet av direktivet i svensk lag, välkomnar Serus och arbetsgivarföreningen KFO, tjänstemän från lokala och regionala myndigheter och anställda i civilsamhället/den sociala ekonomin till detta seminarium..

Seminariet syftade till att fördjupa samtalet om utmaningar och möjligheter med de nya verktygen i upphandlingen. Framförallt behandlade seminariet reserverade kontrakt i relation till arbetsintegration och sociala tjänster, samt en bredare ansats om sociala hänsyn.”

Seminariet inleddes av Jan Olsson – President REVES och Gordon Hahn – Ordförande Coompanion Sverige och VD Serus samt Luigi Martignetti, Vice president Social Economy Europe. Luigi, som är projetets koordinator, berättade att ” BSI – Buying for Social Impact” är ett initiativ från Kommissionen för att snabba på arbetet med att göra den offentliga upphandlingen till ett strategiskt verktyg för att göra den sociala ekonomin till en etablerad del av samhället. Om den offentliga upphandlingen i EU omsätter tre triljoner kronor, hur kan den då ge så små resultat på det sociala området , undrade han. Vi behöver sociala företag som kan svara upp till samhällets behov. Därför samlar vi nu människor i 15 länder, för att snabba på processen och för att påverka innehållet i nästa EU-direktiv, som skall vara klart 2024.

Därefter talade upphandlingsjusrist Mathias Sylvan, om Det svenska legala ramverket för offentlig upphandling; likheter och skillnader mot 24/2014/EU. I förberedelserna för seminariet har Mathias detaljerat rapporterat till Kommissionen om hur Sverige har inplementerat direktivet med avseende på sociala krav i upphandlingar (och ett motsvarande arbete har utförts för Kommissionens räkning i andra europeiska länder.

Anna Lupi och Mathias Sylvan

Anna Lupi från Europeiska Kommissionen – DG Growth talade om Den sociala dimensionen av offentlig upphandling inom direktiv 24/2014/EU. Hon menade att vi måste kämpa med komplexiteten i den offentliga upphandlingen, lära oss praktiskt och ta del av varandras erfarenheter. Det senaste direktivets syfte var att skapa mer flexibilitet, sociala krav är inget tvång för medlemsländerna utan en option och möjlighet, som har implementerats på olika sätt i olika länder. De generella klausulerna ger ett mandat för initiativ då det gäller sociala krav.

Hon påpekade också att kommissionen har ändrat sitt sätt att arbeta med upphandling. I stället för att framför allt vara ett kontrollerande organ utifrån de grundläggande principerna så har man nu bytt fokus och vill i stället i dag vara ett stöd i medlemsländernas sätt att utveckla den offentliga upphandlingen, bland annat när det gäller sociala krav. Man vill utveckla policys, starta konkreta projekt för konkreta möjligheter i upphandling och man kommer också att ge ut rekommendationer och förmedla erfarenheter från medlemsländerna.

Reserverade kontrakt till företag som integrerar sårbara grupper (art. 20) introducerades av Gordon Hahn och Mathias Sylvan och därefter fick vi konkreta exempel presenterade av Marie Emilsson, Söderhamn kommun och Sandra Stark, Ecenea, (f.d. upphandlare på Inköp Gävleborg). Söderhamn och Inköp Gävleborg tillhörde de allra första upphandlande organisationerna i Sverige som upphandlade reserverade kontrakt för sociala företag. I deras omtalade upphandling av fruktkorgar, som vanns av det lilla sociala företaget Stenbacken kunde de nu berätta att just den upphandlingen var vad som behövdes för att få företaget ekonomiskt stabilt och de behöver inte längre få ekonomiska bidrag av kommunen för att kunna driva verksamheten. Med andra ord, reserverade kontrakt kan ibland leda till något mycket större. Då publiken efter föredraget och filmvisningen gavs möjlighet att medverka utbröt livliga diskussioner och många frågeställningar kom upp.

Marie Emilsson, upphandlingssamordnare i Söderhamn och Sandra Stark, f.d. upphandlare Inköp Gävleborg

Därefter introducerades Sociala hänsyn som möjligt verktyg av Gordon Hahn och Mathias Sylvan vilket följdes av ytterligare två föredrag, Erfarenheter att använda sociala hänsyn för att främja social ekonomi, med Anna Jansson, Göteborgs stad och Christina Merker-Siesjö, Yallatrappan, samt Ny modell för sysselsättningsklausuler i upphandling med Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten.

Återigen gavs publiken möjlighet till diskussion innan konferensen avslutades med Fokus 3: Särskild specifikation för vissa social- och hälsovårdstjänster (art. 77), först med en introduktion av Gordon Hahn och Mathias Sylvan och därefter praktiska erfarenheter och iakttagelser, förmedlade av Nina Radojkovic, Upphandlingsmyndigheten och Eva Ternegren, Göteborgs stad. Dagen avslutades sedan med ytterligare en livlig publikdiskussion och slutligen en sammanfattning av dagens erfarenheter.