Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Upphandlingsmyndigheten – om livsmedelsupphandling

1 april, 2019

Öppet intressentmöte kring kriteriearbetet och rapport om uppdrag att förstärka kompetensen på området Livsmedel och måltidstjänster

På Upphandlingsmyndighetens ”Öppet intressentmöte hållbarhetskriterier livsmedel och måltidstjänster” deltog ca 25 personer på plats hos Upphandlingsmyndigheten och ytterligare 30 personer runt om l landet via Skype. Till allra största delen var det livsmedelsleverantörer som deltog men även några upphandlare och andra myndighetsrepresentanter. Helena Robling och Monica Sihlén höll i mötet och kunde konstatera att det finns ett glädjande stort intresse för att delta i de referensgrupper som nu bildas. I Upphandlingsmyndighetens ”Uppdrag hållbarhetskriterier” skall man enligt uppdraget, dels verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling , dels skall man utveckla och förvalta en kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling.

Ingångsvärden i kriteriearbetet 2019 är
• Kvalitetssäkring, tydlighet och användbarhet
• Ny djurskyddsförordning och riktlinjer
• Antibiotika
• Livscykelperspektiv

Så här ser tidsplanen ut för 2018-2020.

På mötet inbjöds deltagarana också att delta i referensgruppernas arbete. Referensgruppens roll är att bidra med kunskap om:

• Marknad
• Hållbarhetsaspekter i produktion
• Bevis och certifiering
• Lagstiftning
• Kundperspektivet

Mötet avslutades med livliga och mycket konstruktiva diskussioner kring följande punkter.
• Finns det hållbarhetsaspekter som saknas i kriterierna idag? Vilka? Förslag på hur de kan inkluderas.
• Vilket är det viktigaste stödet för att förbättra kriterieanvändningen framöver? Till exempel uppföljning, märkningar etc.
• Övriga synpunkter på upplägg och tidplaner.


Upphandlingsmyndighetens rapport om det speciella regeringsuppdraget

Upphandlingsmyndigheten har överlämnat sin rapport om det speciella regeringsuppdraget för 2017 och 2018, ”Uppdrag att förstärka kompetensen på området Livsmedel och måltidstjänster”.

Det är livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten som arbetar med regeringsuppdraget för livsmedel 2017–2018.

Uppdraget innebär i korthet att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och företag när det gäller strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Upphandlingsmyndigheten ska i sitt uppdrag utveckla kompetensen inom upphandling av livsmedel och måltidstjänster genom att sprida målgruppsanpassad information och genomföra branschdialoger.

Arbetet innebär även att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Det ska vi göra genom att

• främja möjligheter för svenska bönder att kunna konkurrera i upphandlingar
• verka för att offentlig sektor kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner, till exempel när det handlar om miljö, djurskydd och socialt ansvar.

Först några korta fakta ur rapporten.

År 2017 annonserades 268 upphandlingar av livsmedel. Upphandlingar av livsmedel utgjorde därmed totalt sett 1 procent av alla annonserade upphandlingar 2017.  

2,9 var det genomsnittliga antalet anbudsgivare för livsmedel 2017
4,1 var det genomsnittliga antalet anbudsgivare för samtliga annonserade upphandlingar 2017

Andelen överprövade upphandlingar av livsmedel har minskat kraftigt. Från 14,7 procent år 2012 till 3,7 procent år 2017. (Även om det inte står i i den aktuella rapporten så kan den minnesgode erinra sig att åren 2007 till 2010 så ansöktes om överprövning i 50 procent av alla livsmedelsupphandlingar. 41 procent av dessa ansökningar gick vidare till förvaltningsdomstol. Detta innebar att mer än 20 procent av livsmedelsupphandlingarna hamnade i domstol under dessa år.)

65 % av annonserade upphandlingar av livsmedel avsåg ramavtal 2017, en minskning med ca 5 procent.

År 2017 betalades 9,7 miljarder kronor ut till 5627 leverantörer av livsmedel

Sammanfattning av uppdraget
1.1 Uppdrag att stärka kompetensen
Under 2017 och 2018 har Upphandlingsmyndigheten haft regeringens uppdrag att stärka kompetensen inom området upphandling av livsmedel och måltidstjänster. I formuleringen av uppdraget var regeringen tydlig med att fokus skulle ligga på målgruppsanpassad informationsspridning i form av bland annat branschdialoger och spridning av goda exempel.

1.2 Nationell livsmedelsstrategi påverkade uppdraget
Den 20 juni 2017 antog riksdagen den nationella livsmedelsstrategin. Det påverkade vår tolkning av regeringsuppdraget. Livsmedelsstrategin innebar att vårt uppdrag nu även inkluderade att verka för att offentlig sektor i samband med offentlig upphandling kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner när det gäller exempelvis miljö, djurskydd och socialt ansvar.

1.3 Tre delaktiviteter
Genomförandet av regeringsuppdraget har bestått av tre delaktiviteter:
• Kompetensförstärkning inom användning av hållbarhetskriterier, lagstiftning, strategiska ambitioner och uppföljning.
• Branschdialoger som har genomförts i regional samverkan. Syftet har varit att öka förståelsen för olika målgruppers förutsättningar och öka samsynen kring knäckfrågor. En del av syftet har också varit att inspirera till utveckling utifrån egna roller genom lärande exempel, dialoger och gruppdiskussioner.
• Kommunikation för att skapa ett målgruppsanpassat webbstöd och en kommunikationskanal för spridning av kompetenshöjande informationsmaterial samt möjliggöra dialog med våra kunder.
Aktiviteterna har riktat sig till samtliga målgrupper verksamma inom området offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Effekterna av regeringsuppdraget är flera:
• Det har möjliggjort ett aktivt deltagande som gett förutsättningar för individer att bli förändringsagenter i sina organisationer. Det har gett återverkningar i hela värdekedjan.
• Det har stärkt kunskapen hos samtliga målgrupper när det gäller bland annat strategisk upphandling på livsmedelsområdet, upphandlingshantverket samt tillämpning av hållbarhetskriterier.
• Aktiviteterna har gett ökad förståelse för olika roller och rollers ansvar i den offentliga affären. De har visat på köpare och säljares förutsättningar samt innebörden och konsekvenserna av strategiska målsättningar i den offentliga affären.
• Deltagarna har fått möjlighet att både bli inspirerade och inspirera till ökat engagemang och handlingskraft utifrån den egna rollen.

1.4 Förändringsarbetet har stärkts
Våra erfarenheter från regeringsuppdraget pekar på att det pågår ett förändrings-arbete hos många aktörer inom den offentliga affären. Alla typer av förändringsarbete tar tid. Upphandlingsmyndigheten bedömer dock att insatserna inom ramen för regeringsuppdraget har stärkt detta förändringsarbete. Detta lyfter fram Upphandlingsmyndighetens förmåga att agera som katalysator för positiv utveckling.

Hela rapporten finns att ladda ner här

Det finns även en Livsmedelsblogg att prenumerera på. Klicka r.