Logga in

Bra offentliga affärer

siterips
 • Att vara medlem

  SOI – Sveriges Offentliga Inköpare är en ideell och allmännyttig förening med medlemmar verksamma inom området offentlig upphandling. Ändamålet med arbetet och medlemskapet inom föreningen är att aktivt verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling, genom opinionsbildning, debatter och remissyttranden. Viktiga inslag för att nå föreningens mål är engagemang och medverkan i lokala, regionala och nationella nätverk samt genom dialog och samverkan med berörda myndigheter och branschorganisationer.

  Du blir medlem genom att ansöka om medlemskap och din ansökan behandlas av styrelsen. Du får, om din ansökan beviljas, en bekräftelse på ditt medlemskap snarast efter beslutet. Årsavgiften till SOI är 700 kronor fördelat på 100 kronor medlemsavgift samt 600 kronor serviceavgift.

  Utdrag ur SOI:s stadgar:

  Till medlem kan inväljas person anställd inom en upphandlande myndighet/enhet och som helt eller delvis arbetar med upphandling och/eller inköpsprocessen.

  Till stödjande medlem kan väljas person som av särskilda skäl, som styrelsen bedömer, gagnar den offentliga upphandlingen och/eller inköpsprocessen.

  Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas.


Att vara medlem

________________________
________________________