Logga in

Bra offentliga affärer

siterips
 • Om SOI

  SOI – Sveriges Offentliga Inköpare, är en allmännyttig och ideell och förening som bildades i november 1979 med medlemmar  verksamma inom området offentlig upphandling. Antalet medlemmar uppgår år 2015 till ca 1300.

  Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Styrelsen skall, om möjligt, vara representativ sektorsmässigt, geografiskt och könsmässigt.

  SOI har upphandlat ett kansli, som under nuvarande avtalsperiod har sitt säte i Falun.

  Syfte
  Föreningen är en medlemsorganisation vars ändamål är att aktivt verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling, genom opinionsbildning, debatter och remissyttranden. Viktiga inslag för att nå föreningens mål är engagemang och medverkan i lokala, regionala och nationella nätverk samt genom dialog och samverkan med berörda myndigheter och branschorganisationer.

  SOI medverkar till att offentliga medel används på ett effektivt sätt.

  Vision
  SOI stärker offentlig upphandling och inköp till att vara en affärsprocess som lyfter fram kvalitet, ekonomi och utveckling.

  SOI har aktivt medverkat till att bilden av den offentliga upphandlingen förändrats, från att vara en i huvudsak juridisk fråga till en i huvudsak affärsmässig process.

  Verksamhetsidé
  SOI – Sveriges Offentliga Inköpare

  – ser de offentliga affärerna som en i första hand strategisk och ekonomisk fråga

  – deltar aktivt i debatter och opinionsbildning om den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen

  – är öppen för alla vars arbetsgivare skall följa gällande upphandlingslagstiftning samt den som verkar inom offentlig sektor och som därigenom eller av särskilda skäl gagnar offentlig inköps- och upphandlingsverksamhet

  – värnar om den enskilde medlemmens utveckling, bland annat genom kunskaps- och erfarenhetsöverföring och genom aktiviteter vid föreningens årskonferens

  – strävar efter att ha många aktiva medlemmar

  – är en nationell allmännyttig och ideell förening

  – är partipolitiskt neutral

  SOI:s mål
  2015 organiserar vi en yrkeskår som i sin helhet

  – är kompetent och trygg i sin yrkesroll

  – är en tydlig, självklar och efterfrågad funktion i verksamhetens affärsprocesser

  Om 3 år är yrkeskåren en självklar resurs i en organisations ledning och styrning av affärsprocesser.

  SOI medverkar till:

  – att bidra till att den offentliga inköpsprocessen betraktas som en strategisk fråga i syfte att använda offentliga medel på effektivaste sätt

  – att bidra till ökad förståelse och medvetenhet om den offentliga inköpsprocessen och den goda affären

  – att värna om upphandlarens/inköparens profession och skapa tillit till medlemmarna. Upphandlaren/inköparen ska vara kompetent, affärsmässig och kunna bygga förtroendefulla relationer med marknaden

  – att medlemmarna genom ett professionellt agerande ska medverka till att skapa förutsättningar för en fungerande konkurrens som leder till fler anbud

  – att skapa samsyn mellan upphandlande myndigheter/enheter och marknadens aktörer

  – att bidra till utveckling av enkla och effektiva metoder och verktyg för den offentliga inköps-processen

  – att utgöra en naturlig samverkanspart med övriga intressenter som berörs av offentliga inköpsprocessen

  – att skapa fler mötesplatser för erfarenhetsutbyte med fokus på goda exempel

  – att bidra till hög avtals- och köptrohet

  – att antal medlemmar ska fortsätta att öka

  – att föreningen av myndigheter och andra externa parter ska uppfattas som en värdefull samarbetspart och aktör för utvecklingen inom området offentliga affärer


________________________
________________________