Logga in

Bra offentliga affärer

siterips

Remissyttranden


 • Yttrande avseende interimistiskt beslut vid överprövning av upphandlingar

  Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har inbjudits att yttra sig över ovanstående promemoria

  Här kan du läsa hela yttrandet (PDF)

 • Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

  Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har inbjudits att yttra sig över ovanstående promemoria

  Här kan du läsa hela yttrandet (PDF)

 • Yttrande avseende ny lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

  Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har inbjudits att yttra sig över ovanstående promemoria

  Här kan du läsa hela yttrandet (PDF)

 • Yttrande avseende utredning om Visselblåsare (SOU 2014:31)

  Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har inbjudits att yttra sig över ovanstående promemoria.

  Här kan du läsa hela yttrandet (PDF)

 • Yttrande avseende nya regler om upphandling (DS 2014:25 respektive SOU 2014:51)

  SOI har inbjudits att yttra sig över ovanstående promemorior. Föreningen vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.

  SOI:s yttrande avseende nya regler om upphandling (DS 2014:25 respektive SOU 2014:51) (PDF 5 MB)

 • Upphandlingsstödets framtid – SOU 2012:32

  SOI, Sveriges Offentliga Inköpare, har ombetts lämna ett remissyttrande på Upphandlingsstödets framtid – SOU 2012:32

  Sveriges offentliga inköpare (SOI) företräder cirka 1200 medlemmar som finns inom hela utredningsområdet. Syftet med SOI:s verksamhet är att aktivt verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen. Detta sker bland annat genom att stödja kompetensutveckling samt genom opinionsbildning, remissyttranden och aktivt deltagande i debatter.

  SOI delar utredningens breda syn på vad offentlig upphandling är och att området omfattar väsentligt många fler delar än bara den rena lagtillämpningen. Det är viktigt att skapa ett stöd som arbetar inom hela det område utredaren definierat. Det saknas idag ett sammanhållet stöd som kan hantera frågorna på detta sätt och som dessutom kan stödja både vana och mindre vana inköpare. SOI stödjer utredningens förslag att bilda en upphandlingsstödsmyndighet, eftersom detta torde vara det mest ändamålsenliga sättet att lösa frågan på.

  Läs hela yttrandet (pdf)…>>

 • Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner

  SOI, Sveriges Offentliga Inköpare, har ombetts lämna ett remissyttrande på delbetänkandet ” Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner” – KOM(2011) 897 slutlig.

  SOI företräder medlemmar som finns inom hela utredningsområdet. SOI verkar aktivt för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom ett program för medlemmarnas kompetensutveckling, genom opinionsbildning, debatter och uttalanden.

  SOI är grunden positiv till förslaget om direktiv för tilldelning av koncessioner.

  Läs hela yttrandet (pdf)…>>

 • På jakt efter den goda affären, analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73)

  SOI, Sveriges Offentliga Inköpare, har ombetts lämna ett remissyttrande på delbetänkandet ”På jakt efter den goda affären” – SOU 2011:73.

  SOI företräder medlemmar som finns inom hela utredningsområdet. SOI verkar aktivt för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom ett program för medlemmarnas kompetensutveckling, genom opinionsbildning, debatter och uttalanden.

  SOI ser mycket positivt på att utredningen lägger stor vikt på frågor som ger förutsättningar för att göra goda affärer, bland annat genom förslag till förenklingar och förbättringar av nuvarande regelverk.

  Läs hela yttrandet (pdf)…>>

 • Betänkande av OFUKI-utredningen – SOU 2011:43

  SOI ställer sig positiv till ett permanent införande av de s k Teckal-kriterierna i svensk upphandlingslagstiftning. Motivet är att SOI anser att val av organisationsform inte skall utgöra grund för konkurrensutsättning av egen verksamhet.

  Det är SOI:s bedömning och samlade erfarenhet att uppdragsgivarna för den verksamheten som omfattas av kriterierna aldrig har haft för avsikt att agera på den öppna marknaden. Frågan är snarare att betrakta som en intern angelägenhet där bolagsform har använts i syfte att skapa en effektivare verksamhet, tydligare styrning etc. Det bör vara den enskilda myndighetens uppgift att finna de organisationsformer som krävs för att effektivt kunna fullgöra sina uppdrag, utan de restriktioner som finns i dag inom ramen för LOU.

  Läs hela yttrandet (pdf)…>>

 • Remissvar avseende Europeiska kommissionens grönbok

  Remissvar avseende Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (S2011/1259/RU).

  Allmänna synpunkter
  SOI, Sveriges Offentlig Inköpare, anser att nuvarande regelverk är alltför komplicerat vad gäller såväl innehåll som uppbyggnad. Effektiva upphandlingsregler måste resultera i att både upphandlande myndigheter och leverantörer känner sig nöjda när upphandlingen är slutförd.

  De senaste förändringarna av regelverket har inte inneburit några väsentliga förenklingar. Tvärtom så har det aldrig varit mer komplicerat att upphandla än vad det är nu.

  Regelverket som gäller inom den klassiska sektorn är alldeles för detaljerat och oflexibelt för att medge en effektiv offentlig upphandling. Reglerna som gäller för försörjningssektorerna är mera verklighetsanpassade och ett enkelt och smidigt sätt att förenkla systemet skulle vara att göra detta direktiv tillämpligt även för den klassiska sektorn. Även detta direktiv är alltför byråkratiskt till sitt innehåll, men det är en bättre utgångspunkt för reformering av upphandlingsreglerna än vad det klassiska direktivet är. SOI delar alltså i princip Kommissionens tankar om att ett direktiv är tillräckligt, men menar att det är försörjningsdirektivet som man bör utgå ifrån och inte det klassiska direktivet.

  Läs hela remissvaret (pdf)…>>

 • Yttrande över betänkandet Innovationsupphandling

  Sammanfattning
  Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) tillstyrker förslaget om ny lag om förkommersiell upphandling.

  SOI tillstyrker förslaget om att inrätta en annonsdatabas för innovationsupphandlingar, men avstyrker att en sådan ska administreras av Vinnova. Det finns redan idag fungerande annonsdatabaser, både privat (t.ex. OPIC, Allego och Mercell) och hos t.ex. Kammarkollegiet (LOV). Det vore ändamålsenligt att samla annonserna inom den offentliga upphandlingen till samma kanal.

  SOI anser att det i och för sig är mycket positivt att skapa ett expertstöd inom området, men att man bör överväga stödets placering.

  Läs hela yttrandet (pdf)… >>

 • Yttrande avseende Statskontorets utredning angående upphandlingsstödjande verksamhet (dnr 2010/95)

  Sammanfattning
  Sveriges offentliga inköpare (SOI) tillstyrker utredarens förslag angående att bilda en ny myndighet för att hantera samtliga upphandlingsfrågor.

  SOI:s uppfattning är att det är av stor vikt att samla den upphandlingsstödjande verksamheten inom den offentliga sektorn. Samtidigt vill SOI poängtera att själva upphandlingsmomentet inte får ses som en fristående del av myndigheters inköpsverksamhet och att det därför är viktigt att en ny myndighet har mandatet att hantera även inköpsstrategiska frågor.

  Det är även viktigt att verksamheten upplevs som ett konkret stöd, där myndigheten ger konkreta råd i specifika frågor och inte endast ger ut allmänna vägledningar. Det är även viktigt att beakta att den verksamhet som föreslås ingå i en ny myndighet och som är fungerande idag, kan fortsätta fungera på ett lika bra, eller ännu bättre sätt.

  Slutligen är det av största vikt att en ny myndighet inte bygger upp en allt för stor administration och hamnar för långt från de upphandlande myndigheterna.

  Läs hela yttrandet (pdf)… >>

 • Yttrande avseende Europeiska kommissionens frågor om koncessioner, Fi 2010/287

  SOI, Sveriges Offentliga Inköpare, har ombetts att lämna svar och synpunkter på Europeiska kommissionens frågor om koncessioner, (Discussion document: Preliminary findings and major questions regarding a possible initiative on consessions CC/2010/08).

  SOI företräder medlemmar som finns inom det aktuella utredningsområdet. Syftet med SOI:s verksamhet är att verka för effektivisering och utveckling av den offentliga upphandlingen. Detta sker bland annat genom att stödja kompetensutveckling samt genom opinionsbildning, remissyttranden och aktivt deltagande i debatter.

  Läs hela yttrandet (pdf)…>>

 • Yttrande avseende SOU 2002:30 Märk – värdig jämställdhet

  Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, har genom Kent Svärd givits möjlighet att delta i utredningsarbetet. Arbetet har i huvudsak inriktats på frågan om frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster.

  SOI är en ideell förening av personer verksamma med offentlig upphandling och representerar mer än 700 medlemmar.
  Föreningen skall verka för en effektiv offentlig upphandling genom att medlemmarnas kompetens ökar.
  Medlemmarna består av anställda inom offentlig sektor som helt eller delvis arbetar med offentlig upphandling
  inom en upphandlande eller personer som verkar inom offentlig sektor och som därigenom eller av särskilda
  skäl gagnar offentlig upphandlingsverksamhet.

  Mot denna bakgrund överlämnar SOI synpunkter på betänkandet som har relevans för offentlig upphandling.
  Läs hela yttrandet (pdf)…>>

 • SOI som remissinstans

  Att låta myndigheter och andra yttra sig i ärenden är sedan länge ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen.

  SOI är remissinstans för EU-kommissionen och regeringen när det gäller förändringar i upphandlingsdirektiv och nationell lagstiftning.

  Möjligheten finns för SOI:s medlemmar att lämna synpunkter vid remisstillfälle. Lämpligen kan dessa synpunkter skickas via e-post till kansliet för sammanställning och vidare befordran till styrelsen som sedan lämnar föreningens yttrande i ärendet.

 • Remissyttrande från SOI angående LOV

  Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) finner det mycket positivt att utredningen öppnar upp för alternativa upphandlingsprocesser för olika upphandlingsföremål. Såväl köpare, säljare som medborgare gynnas av en flexibel lagstiftning. SOI kan dock se en risk med förslaget att stifta en särskild lag för just valfrihetssystem, det finns en uppenbar risk för olika tolkningar och praxis mellan lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) i delar där detta ej varit syftet.

  Med relativt små justeringar av LOU skulle upphandlingar av valfrihetssystem, med den process utredningen föreslår, kunna ske enligt LOU. Redan idag kan parallella ramavtal i LOU, enligt såväl lagstiftning som proposition, användas med annan fördelningsnyckel än rangordning.

  SOI finner förslaget till förändring av sekretesslagen (SekrL) oroväckande. Den absoluta anbudssekretessen i SekrL skyddar inte bara från t.ex. anbudskarteller, den skyddar också leverantörer och köpare genom att utvärderingsprocessen kan genomföras med arbetsro.

  SOI menar att förändringar av upphandlingsreglerna bör ske inom ramen för LOU.

  SOI menar att undantag från sekretessreglerna inte bör införas för upphandlingar av valfrihetssystem.

  Läs hela remisstyttrandet (Word)

________________________
________________________