Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

RUVeS – Regional utveckling inom välfärdsteknologi

24 oktober, 2019

EHälsotjänster i samverkan. Ett samtal med Anna-Lena Nilsson, projektledare i Kalmar län

Kraven på kvalitet och välfärdstjänster ökar i samhället. Inom Vård och omsorg (VoO) är detta en utmaning tillsammans med det ökade vårdbehovet och kraven på en minskad kostnadsutveckling. Användningen av välfärdsteknologi och digitala tjänster har en möjlighet att svara mot dessa framtida utmaningar och därmed bidra till att skapa kvalitetssäkrad hållbarhet i vård- och omsorgstjänster.

RUVeS är ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet som vill öka förutsättningarna för små och medelstora företag att konkurrera på ehälsomarknaden och därmed även främja marknadens förmåga att ta till vara dessa företags kreativa potential. Projektet vill bidra till att skapa en fungerande ehälsomarknad där matchningar av lösningar och behov sker i ett samspel mellan SME och den offentliga vården och omsorgen

Vi har pratat med Anna-Lena Nilsson som är projektledare.
– Bakom projektet finns den nationella visionen om att ”Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa 2025”..Vår vision är att se en fungerande ehälsomarknad, med en stärkt konkurrenskraft för SME att leverera ehälsotjänster och välfärdsteknik, och med en större tillgänglighet och mångfald av kvalitetssäkrade produkter, där matchningar av lösningar och behov kan ske i ett samspel mellan aktörerna.

Ni har arbetat fram en modell som är väldigt intressant. Berätta något om vem du själv är och hur du kom in i projektet.
– Jag är civilingenjör i materialteknik från KTH och har i mitt tidigare liv jobbat länge inom IBM och Ericsson. De senaste 15 åren har jag dock arbetat inom eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag jobbar som projektledare för enskilda uppdrag, medverkar i forskningsprojekt att stödja datainsamling, haft nationella uppdrag i EU projekt och lett större samverkansprojekt med den offentliga vården och omsorgen.
Det finns stora förhoppningar att digitala produkter och tjänster ska lösa samhällsutmaningar kring en åldrande befolkning och ett ökat individualiserat behov av hälso-och sjukvård. Då behövs en långsiktig stärkning av forskning och utbildning inom området. Med Plattform eHälsa, finansierat av strategiska pengar från rektorn vill Linnéuniversitetet stödja och stimulera forskare till ett tvärvetenskapligt samarbete inom området, för att tillsammans med omgivande samhälle, inte minst SME-företagen i regionen, möta utmaningarna.
Mitt intresse inom arbetet är samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle – att utbildning och forskning skall ha samhällsrelevans. På eHälsoinstitutet har samverkan med omgivande samhälle i form av uppdrag och gemensamma projekt varit kärnan i verksamheten. Med Masterutbildning i eHälsa och ett Linnéuniversitetet som ytterligare stärker kopplingen till det omgivande samhället känns mitt arbete allt mer intressant!

Från teori till praktisk handling
Den 14 maj arrangerade vi en workshop där fokus är att omsätta projektets resultat i praktisk handling. Under 2,5 år har RUVeS-projektet genom dialog med vården, omsorgen, näringslivet och myndigheter successivt klargjort vad som behöver ske för att åstadkomma en fungerande ehälsomarknad. Resultatet som återges i en modell, RUVeS-modellen, där upphandling är en viktig del, skall kompletteras med prioriterade aktiviteter för att förändring skall ske. Detta var fokus för vår workshop och där deltog representanter från vård, omsorg och näringsliv. Vi diskuterade frågor som hur innovativ och mogen marknaden är, hur väl vården lyckas kommunicera behoven, hur hindren ser ut både ur ett beställar- och leverantörsperspektiv, hur vi skall få tid för planering, eftertanke och fokus på de önskade effekterna, hur ny metodik i vården blir tillräckligt robust och genomtänkt, med mera frågor. Vi vill se samhällskopplingen, hur vi skapar nytta och verkliga effekter.

Denna workshop (enligt openspace-metodik), och det faktum att nu regionen vill agera på ehälsoområdet, ligger till grund för att Region Kalmar län och Linnéuniversitetet med delfinansiering från Tillväxtverket nu går vidare med att bygga en ehälsoarena, ett projekt som Kalmar Science Park kommer att koordinera och ta avstamp från RUVeS-modellen.
RUVeSprojektet har gett följande övergripande förslag till handling:
• Tydliga direktiv från politiker och ledning
(ex. ökat antal anbud, ökat antal innovationsupphandlingar, ökad konkurrens)
• Våga förändra upphandlingsprocessen
(ex. tidig öppen dialog med företag, stimulera ökat mångfald, stimulera innovation)
• Kompetenshöjande insatser
• Göra Innovationsslussen till en länsgemensam resurs
• Gemensam regional eHälsostrategi

De fyra komponenterna i RUVeS-modellen beskriver funktioner och förmågor som behöver säkerställas för att en fungerande ehälsomarknad skall bli verklighet. Flödet visualiserar behovsuppfyllelsens faser och aktiviteter samt de aktörer som berörs, och pekar på viktiga förändringsfaktorer.

Behovsförståelse
Komponenten Behovsförståelse innefattar gemensam förståelse hos vården, omsorgen och företagen för vad som bör prioriteras för bäst nytta. Att systematiskt beskriva och kommunicera behov, förstå vad som skiljer ett behov från en god idé, nyttovärdera och att allokera resurser. Denna komponent innefattar även strategiska behov och vägval samt företagens förståelse för vilka behov och krav som de och deras produkter måste uppfylla.

Anskaffningsprocess
Komponenten Anskaffningsprocess skall kvalitetssäkra slutresultat och säkerställa en fungerande icke-uteslutande konkurrens som inkluderar eSME. Detta förverkligas genom ett aktivt val av alternativa upphandlingsformer för ökad innovation och mångfald, tidiga dialoger med leverantör, medvetet kravställande och möjlighet till testbädd vid olika faser.

Teknisk öppenhet
Komponenten Teknisk öppenhet innefattar:
• Funktionellt handlar det om att skapa teknisk och semantisk interoperabilitet, alltså att öppna systemen för digital samverkan.
• Spelreglerna (komplexitet, utbildningskrav m m) behöver vara tillräckligt ändamålsenliga för att även ett mindre företag ska kunna ha kapacitet och ekonomiska resurser att kunna tillämpa dem.
• Den ekonomiska modellen i form av avgifter och kostnader för att ansluta till den digitala grendosan får inte vara uteslutande mot de mindre företagen.

Samverkansforum
Syftet med komponenten Samverkansforum är att etablera en ömsesidig, kontinuerlig kompetensutveckling - om upphandling, identifierade problem/behov, lagstiftning och övriga spelregler, men också om teknisk utveckling, vad som händer och kan förväntas hända på marknaden. Forumet säkerställer hög kompetens och förståelse hos både VoO och företagen.

För mer info om modellen: Modellrapporten kommer att läggas ut på lnu.se/ruves slutet av november.