Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Martin Kruse i utredningen om ett enklare regelverk

25 oktober, 2017

Representerar både SOI och Arbetsförmedlingen

I somras blev klart att advokat Anna Ulfsdotter Forssell utsetts till den särskilda utredare som ska se över de nationella bestämmelserna om offentlig upphandling, det vill säga de bestämmelser som inte styrs av EU-direktiven. Hon ska också se över frågor som rör överprövning av upphandlingar. Namnet på utredningen är Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor. Vi har fått en pratstund med Martin Kruse, från SOI’s styrelse samt upphandlingschef på Arbetsförmedlingen, efter utredningens första gemensamma möte.

Hej Martin, ni har haft ert första möte med utredaren. Hur känns det i dag?
– Mycket bra tycker jag. Det var ett intressant och givande möte. Det första jag vill säga är att den här utredningen ibland har kallats Överprövningsutredningen nr 2. Det blir ganska fel eftersom den viktigaste uppgiften är att föreslå förenklingar under EU’s tröskelvärden. Vi kommer bland annat att titta på hur man tagit sig an detta i andra europeiska länder. Vissa tycks ha valt att inte ha något regelverk alls under tröskelvärdena men jag är rätt säker på att ett nationellt regelverk bör finnas även om det bör vara så enkelt som möjligt.

Detta är ju frågor som ofta diskuteras i SOI’s styrelse. Det gäller att forma regelverket med varsam hand så att inte oönskade effekter skapas, exempelvis att det blir svårare för små företag att komma in.

Vi skall ju också titta på sociala tjänster och andra särskilda tjänster, där vissa är oreglerade även över tröskelvärdena, som exempelvis IOP:er. Och frågan om det som på EU-språk kallas ickeekonomiska tjänster av allmänt intresse är viktig att få definierad, det kommer att ha stor betydelse exempelvis för oss på Arbetsförmedlingen. Och här tangerar vi ju också två andra utredningar, nämligen Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78) och Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13).

Det har sagts att det finns för få praktiker med i utredningen, är det så?
– Det beror nog lite på hur man ser det, jag tror att den kritiken bottnar i att de allra flesta är jurister. Men man ska komma ihåg att väldigt många i expertgruppen har både stor praktisk erfarenhet, och jobbar idag i sina respektive organisationer nära den praktiska verksamheten.. Naturligtvis går jag in med ett uttalat praktikerperspektiv – hur blir detta enklare och effektivare i vardagen? Men jag känner att de allra flesta i expertgruppen har detta för ögonen. Jag tror inte att det finns målmässiga meningsskiljaktigheter, däremot kanske om den bästa vägen att nå dit. Det handlar om att söka den bästa affären.

– En klok sak som utredaren påpekade är att i de fall det redan finns regler, riktlinjer och policys så behöver de inte upprepas i LOU, redan där finns en potential till förenklingar. Jag tror det är viktigt värna om att utredaren får arbetsro, hon har fått ganska kort tid på sig. Känslan efter vårt första möte är att hon valt ett bra anslag och ett bra arbetssätt som jag tror kan bära frukt.

För dig som vill veta lite mer om utredningens uppdrag
Sammanfattning Dir. 2017:69

En särskild utredare ska göra en översyn av de bestämmelser i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs. sådana upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om offentlig upphandling eller om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och post- tjänster. Syftet med översynen är att utreda hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Utredaren ska lämna förslag till hur regelverket kan utformas. Utredaren ska vidare överväga om motsvarande regelverk bör införas också för sådana upphandlingar under tröskelvärdena som regleras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. I uppdraget ingår att beakta såväl upphandlande myndigheters och enheters som leverantörers intressen, bl.a. små och medelstora företag och idéburna leverantörer.
Utredaren ska vidare överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål. Utredaren ska närmare analysera samt väga för- och nackdelar med bestämmelser om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader. Utredaren ska även analysera samt väga för- och nackdelar med att införa avgifter för att ansöka om överprövning av en upphandling som ett alternativ eller komplement till regler om processkostnadsansvar. Utredaren ska vidare föreslå hur regler om detta kan utformas. Utredaren ska i övrigt föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2018.

Några korta utdrag ur det fullständiga direktivet
.... Välfärdsutredningen, som haft i uppdrag att föreslå bl.a. hur regelverket som styr upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt, har i betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78) föreslagit ändringar i LOU när det gäller upphandling av välfärdstjänster. Utredningen har bl.a. föreslagit att det ska införas ett nytt kapitel i LOU, 19 a kap., som ska reglera upphandling av välfärdstjänster över tröskelvärdet och av sådana välfärdstjänster under tröskelvärdet som har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Vidare har utredningen föreslagit ett undantag i LOU för upphandling av sådana välfärdstjänster under tröskelvärdet som inte har ett gränsöverskridande intresse. Ett motsvarande undantag har föreslagits av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle i betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13). Betänkandena har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.....

..... Det är viktigt att utnyttja det handlingsutrymme som finns för att skapa en så lättillgänglig och användarvänlig reglering som möjligt för upphandlingar på det icke direktivstyrda området. En given utgångspunkt för en sådan reglering är att den bör innehålla enkla och flexibla regler som tillgodoser kraven på rättssäkerhet och öppenhet samt främjar en god och sund konkurrens. Särskild vikt bör läggas vid regelförenkling, dvs. åtgärder som minskar den administrativa bördan och kostnaderna för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, både potentiella anbudsgivare och leverantörer som redan deltar i upphandlingar.....

..... Utredaren ska mot denna bakgrund
• redogöra för hur ett relevant urval av EU- och EES-länder har valt att reglera upphandling under EU-direktivens tröskelvärden,
• undersöka och bedöma behovet av att göra reglerna som styr upphandlingar under tröskelvärdena enklare och mer flexibla, med beaktande av såväl upphandlande myndigheters och enheters intressen som leverantörers intressen, bl.a. hos små och medelstora företag samt idéburna leverantörer,
• väga för- och nackdelar med att, såsom enligt nuvarande och tidigare ordning, reglera upphandlingar som inte styrs av EU-direktiven i ett särskilt kapitel i upphandlingslagarna, jämfört med att reglera sådana upphandlingar i en eller flera separata lagar,
• med beaktande av Välfärdsutredningens förslag och den fortsatta beredningen av dessa, analysera och bedöma behovet och lämpligheten av att ha särskilda och delvis olika regler – dels för upphandling av välfärdstjänster, dels för upphandling under tröskelvärdena och upphandling av andra tjänster i kategorin sociala tjänster och andra särskilda tjänster än välfärdstjänster – i jämförelse med att, såsom enligt nuvarande ordning, ha ett enhetligt regelverk för alla sådana upphandlingar,
• föreslå hur bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena kan utformas i LOU och LUF,
• analysera och bedöma om det är möjligt och lämpligt att införa motsvarande regler som föreslås för LOU och LUF i LUK eller LUFS och, om så är fallet, föreslå hur bestämmelserna kan utformas, samt
• föreslå de övriga författningsändringar och andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.

Utredaren är oförhindrad att behandla andra frågor än de som ingår i uppdraget, förutsatt att de har ett samband med uppdraget i övrigt. Utredaren är också i andra avseenden fri att föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade. Detta innebär bl.a. att utredaren, med beaktande av EU-rätten, även får föreslå sådana ändringar i de direktivstyrda reglerna som översynen av de nationella bestämmelserna kan ge anledning till.

Dessa deltar i utredningen
Anna Ulfsdotter Forssell har utsetts till särskild utredare. Sekreterare i utredningen är Jonatan Wahlberg som i några år arbetat på departementet med att ta fram de nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet. Följande experter ska dessutom bistå Anna Ulfsdotter Forssell i utredningen, en samling experter som många i Upphandlingssverige känner igen:

Maria Andersson Müller, rättssakkunnig på finansdepartementet
Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten
Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen, en del av tankesmedjan Den nya välfärden
Amir Daneshpip, jurist, representerar Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg
Ulrica Dyrke, jurist på Företagarna
Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus
Magnus Ehn, processråd på Konkurrensverket
Anna Ekberg, Statens inköpscentral/Kammarkollegiet
Victor Hagstedt, rättssakkunnig på försvarsdepartementet
Ellen Hausel Heldahl, jurist på Svenskt Näringsliv
Birgitta Henriksson, kammarrättsråd, Kammarrätten i Göteborg
Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega
Tomas Kjellgren, rådman vid Förvaltningsrätten i Linköping
Martin Kruse, verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen (företräder även Sveriges offentliga inköpare, SOI)
Patricia Lehman, bolagsjurist på Fortum
Rickard Lindmark, jurist på Försvarets Materielverk (FMV)
Erik Murray, kansliråd på näringsdepartementet
Emma Regnér, ämnesråd, finansdepartementet
Eva Sveman, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Oscar Taxén, jurist, Kommunal
Sofia Tot, jurist, Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Maria Vestergren, rättssakkunnig, justitiedepartementet
Sara Westerlund, rättssakkunnig, finansdepartementet