Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Anskaffelsekonferansen i Oslo

30 november, 2018

Högt tempo och massor av besökare hos DIFI

DIFI’s endagars upphandlingskonferens i Oslo drog 800 besökare, till en mycket professionellt och genomarbetat program. SOI representerades av Emma Breheim och Linda Jansson. DIFI betyder Direktoratet for forvaltning og IKT. På en direkt fråga om DIFI har en motsvarighet i Sverige menade representanten i deras monter att man ser sig som ett mellanting mellan Upphandlingsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

”Samfunnsoppdraget til Difi er å modernisere og omstille offentleg sektor. Det er eit av dei mest meiningsfulle samfunnsoppdraga eg kan tenkje meg. Dette er ikkje berre samfunnsoppdraget til Difi. Alle som jobbar i stat og kommune har eit stort ansvar for å sikre at offentleg sektor klarer å tilby meir effektive, brukarorienterte og samordna løysingar og tenester. Vi skal skape ein enklare kvardag for innbyggjarane og næringslivet.”

Så uttrycker Difi-direktør Steffen Sutorius det uppdrag DIFI har till 2020. Det handlar inte om raketforskning men om nya och innovativa lösningar. Jordklotet förändras och vi måste agera. FN’s klimatrapport visar att vi måste halvera utsläppen inom 12 år, annars kommer det att få mycket allvarliga konsekvenser.

Betydelsen i uppdraget underströks av att konferensen inleddes med föredrag av två ministrar. Näringsminister Torbjørn Røe Isaksen från Nærings- og fiskeridepartementet talade om Offentlig upphandling som drivkraft för omställning. Vi måste få ett smidigare och effektivare regelverk. Upphandling är ett ansvar för den politiska ledningen och vi behöver mer kompetens. Vi har en åldrande befolkning och oljeinkomsterna minskar. Det behövs mer kompetens och effektivare upphandling. Det finns en stor innovationspotential. I den proposition som kommer 2019 står innovation och framtidens öppna lösningar i centrum

Klimat- och miljöminister Ola Elvestuen från Klima- og miljødepartementet talade om Upphandlingens roll i det gröna skiftet. I Norge har vi i snabb takt gått från en till sjuttio eldrivna färjor. Vi skall gå i spetsen exempelvis inom bygg och entreprenad men även i omställningen till en cirkulär ekonomi. Det finns ingen motsättning mellan miljökrav och ett förenklat regelverk. Offentliga medel skall inte cementera gårdagens lösningar. Innovativa anskaffelser (det norska leverantörsutvecklingsprogrammet) har gått från pilotprojekt till reguljär verksamhet vilket öppnat för innovation och branschutveckling i stor skala.


Fikapaus

Förmiddagen gick vidare i raskt tempo, med en strid ström av föredrag. Det blev tydligt att man kommit längre i Norge med utveckling av innovation, där 27 procent av kommunerna aktivt söker lösningar. 35 procent har en plan för att minska klimatbelastning, 77 procent använder arbetsrättsliga krav, 66 procent har sociala och etiska krav och 45 procent har en bra och innovationsdrivande marknadsdialog, för att ta några exempel från DIFI’s mogenhetsundersökning. Det finns också en stor tro på digitala lösningar.

Ett av de många intressanta föredragen handlade om Sykehusinnkjøp, som är inköpscentral för hälsa och sjukvård. Man har 240 anställda och omsätter 20 miljarder norska kronor.

Direktør forretningsutvikling, Lars Johan Frøyland, berättade att man köper in allt från förbrukningsmaterial till teknik och innovation. Man har en ständig dialog med leverantörer. Man måste se helheten och även ha en dialog om behoven med sjukhus och kliniker. Det handlar om att se hela landskapet, hela kontexten och man arbetar även med nationella kategoristyrningsstrategier. I uppgifterna är mandat, innovation, besparingar och digitalisering de centrala delarna.

Även GD Inger Ek från Upphandlingsmyndigheten talade, om trenderna i den svenska offentliga upphandlingen, om globalisering, demografi, digitalisering och hållbarhet. Samt naturligtvis om de sju målen i den nationella upphandlingsstrategin.

Innkjøpssjef Torstein Åkra från Larvik kommune talade om ”Digitalisering som driver for omstilling av anskaffelsesfunksjonen” och innan lunch hann vi även med en debatt om hur man sprider innovation.

Här möttes Per Harbø, programleder i Leverandørutviklingsprogrammet, Marianne Sætra, seksjonsleder inn-kjøp i Lørenskog kommune, Gunnar Wedde, konserninnkjøpssjef i Oslo kommune (som betättade att Oslo har 40 leverantörskonferenser per år) och Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi. Debatten leddes av Aslak Bonde och handlade till stor del om dialog som en metod att göra upphandlingar mer innovativa.

Till du muntra inslagen hörde uppläsning ur lagtext, framförd som poesi till de dova tonerna från en jazzig bas. Detta inför en av dagens bägge prisutdelningar.


Efter lunchen fortsatte dagen med två gånger fyra parallella seminarier, där vart och ett var uppbyggt av ett flertal korta föredrag och debatter.

Sammantaget blev det en dag i högt tempo, med mycket fokus på hållbarhet, omställning, förnyelse, innovation, dialog och upphandlingens möjligheter. Sedan återstod bara den långa hemresan.