Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Arena för innovationsupphandling

26 april, 2021

Nytt uppdrag för Upphandlingsmyndigheten

Allt fler uppdrag läggs på den offentliga upphandlingen. Att använda miljökrav i upphandlingar var ett av de första, det arbetet påbörjades rent praktiskt av Kommunförbundet Västernorrland redan 1995. I dag har det uppdraget vidgats till ett brett spektrum av hållbarhetskrav som även inkluderar sociala och ekologiska krav. Till detta kommer ansvaret för att utveckla det strategiska inköpsarbetet samt för uppföljning och avtalsförvaltning som tidigare inte var särskilt tydligt definierat. Ett av uppdragen är dessutom att utveckla innovations- och innovativ upphandling och det är förmodligen det område där de minsta framgångarna har uppnåtts, trots en del beaktansvärda undantag.

Nu har Upphandlingsmyndigheten fått i uppdrag att inrätta en arena för innovationsupphandling. Man skriver. ”I linje med Upphandlingsmyndighetens förslag om ett Program för klimatomställning genom upphandling skapas nu en innovationsupphandlingsarena som ska öka förutsättningarna för nationell och internationell samverkan för fler innovativa offentliga affärer som bidrar till samhällets utveckling.

Genom en arena för innovationsupphandling ska offentlig sektor stimuleras att genomföra fler innovationsupphandlingar i syfte att skapa efterfrågan på innovationer som kan leda till mervärde för samhället.

Upphandlingsmyndigheten ska, bland annat i samverkan med Patent- och registreringsverket (PRV), öka kunskaper om innovationsupphandling, strategisk hantering av immateriella tillgångar vid upphandling samt skapa nätverk som främjar nya lösningar med fokus på målen i Agenda 2030.   

– Det här är ett välkommet beslut och en satsning som vi har arbetat för i flera års tid. Nu kan vi ge leverantörer och de offentliga aktörerna utökade möjligheter att tillsammans lösa våra samhällsutmaningar, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.”

Uppdraget beskrivs närmare under följande rubriker. Utveckling av resurseffektiv cirkulär ekonomi, Upphandling som främjar nya lösningar, och Ta innovationer till marknaden. Hela artikeln finns att läsa här.

Utan att föregripa vad som skall göras kan ändå ett gott tips vara, titta på Norge och det norska leverantörsutvecklingsprogrammet. Deras verksamhet har bland annat bidragit till följande. År 2010 lades sammanlagt 6 innovationsupphandlingar ut på den statliga annonsdatabasen Doffin. År 2016 hade antalet ökat till 180. År 2010 hade 6 procent av de offentliga organisationerna med innovation i sin inköpsstrategi, 2017 var det fyrtio procent.

Under rubriken Vi är navet i innovationsupphandling som publicerades på SOI´s hemsida i oktober 2018, berättar Gørill Horrigmoe och hennes kollegor, Riche Vestby och Harald Aas om hur man gick från att vara ett regionalt framgångsrikt pilotprojekt till att man i dag har verksamhet i hela Norge, uppdelat i olika regioner. Projektet ägs i dag av följande organisationer; NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), KS (tidigare Kommunenes sentralforbund), DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt), Innovasjon Norge (motsvarar Vinnova) och Forskningsrådet (forskingspolitiske rådgivaren for regjeringa og departementa).

En viktig del i den norska innovationsutvecklingen är det man kallar Felles anskaffelser, ungefär beställarnätverk. Konkret innebär det att flera kommuner samverkar i specifika innovationsupphandlingar och att Innovative anskaffelser fungerar både pådrivare, som ett nav för att man skall hitta varandra men också som ett konkret stöd i processen, med att skapa mötesplatser och genom att förmedla kunskap och erfarenheter.

Hela artikeln hittar du här.