Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Lösningar för offentlig sektor 1-2 februari 2022

21 juni, 2021

SOI medverkar i programmet kring upphandling på Kistamässan

Genom att Lösningar för Offentlig Sektor flyttats till 1-2 februari lär ju mässan också kunna bli en verklig mötesplats med nätverkande och möjligheter till samtal. En viktig ändring i programmet är att Covid 19 nu fått ett eget spår. Därmed ser de övergripande programpunkterna ut så här.
• Covid 19
• Digitalisering
• Ekonomi
• Ledarskap & utbildning
• Smart City
• Upphandling
• Verksamhetsutveckling
• E-hälsa

SOI har en viktig roll, både i planeringen av programmet kring upphandling och i det praktiska genomförandet. Här följer de viktigaste punkterna i upphandlingsprogrammet.

Dag 1

Kan offentliga inköp driva på en hållbar samhällsutveckling?
Offentlig upphandling är ett underutnyttjat verktyg för att skapa en hållbar förändring och utveckling av samhället. Det offentliga inköpet är så mycket mer än bara anskaffning - offentliga inköp är en viktig del av det ekosystem som bygger vårt samhälle. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle kan offentlig sektor hitta den kombination av lösningar som skapar samhällsnytta och hållbar samhällsutveckling på lång sikt - med offentlig upphandling som ett av verktygen.

Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

                                                  * * *

Karolinska – en berättelse om konsulter i vården
DN-journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund är författare av boken Konsulterna – kampen om Karolinska.
De kan genom vad de fått fram under sin långa granskning berätta om hur konsulter fick stor makt när Stockholmsregionen skulle bygga världens modernaste sjukhus, och vad konsekvenserna visade sig bli av till synes enkla, snabba lösningar på komplexa problem.

Anna Gustafsson och Lisa Röstlund, Reportrar, Dagens Nyheter

                                                  * * *

Paneldebatt med SOI; Spaning på inköp under och efter covid-19
Mycket har hänt under våren 2020 som vi aldrig hade förväntat oss. Hur har de som befunnit sig i stormens öga upplevt det och hade vi kunnat hantera det annorlunda? Vi inleder med att paneldeltagarna berättar om sina reflektioner från våren, följt av en paneldiskussion med Martin Magnusson som moderator. Paneldiskussionen resonerar kring vad som gjorts bra och vad som kunde genomförts annorlunda och tar upp frågor som berör både offentliga upphandlare och leverantörer.

Moderator: Martin Magnusson, Strateg, Karlstad kommun, Vice Ordförande SOI.
Talare:
John Fredlund, Enhetschef Upphandling, Region Stockholm
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Malin Rosander, Inköpschef, Enhet vårdmaterial och utrustning (Direkt material) Region Östergötland.

                                                  * * *

Lagen om offentlig upphandling i kristider – hinder eller möjlighet?
Lagen om offentlig upphandling gäller för staten, regionerna och kommunerna med flera när dessa ska anskaffa varor, tjänster och byggentreprenader. Lagen är en förfarandelag som detaljerat styr hur upphandlingar ska göras. Att genomföra en upphandling kan vara komplicerat och ta tid i normala fall. Att råka ut för en överprövning tar också tid och utsätter organisationerna för stora påfrestningar. När en pandemi drabbar världen och det blir en kamp om skyddsutrustning, provtagningsutrustning med mera – hur ska lagen om offentlig upphandling tillämpas då? Anna Ulfsdotter Forssell redogör för de möjligheter som finns då och vad som är viktigt att tänka på. Även om möjligheterna finns kan upphandlingen ändå bli överprövad. Hur ska staten, regionerna och kommunerna agera då?

Anna Ulfsdotter Forssell, en av Sveriges mest framstående advokater inom det upphandlingsrättsliga området

                                                  * * *

Vägen till ömsesidig förståelse för bättre affärer
Hur kan vi få beställarna och leverantörerna att förstå att syftet med en upphandling ibland är större än att bara uppfylla en kunds specifika behov och tänk om vi kunde göra leverantörerna nöjda trots att vi inte alltid formar upphandlingsdokumentet som de vill. Följ med på vår resa om hur vi kom fram till insikter om hur vi kommunicerar, skapar bra relationer och att vägen till den goda affären är allt annat än rak.
 
Linnea Söderström, Upphandlingsledare, Göteborgs Stad Inköp och upphandling

                                                  * * *

Låt upphandlingar styra mot klimatneutralitet och mer innovation
Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling. Men ställs det hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar? Genom att välja rätt upphandlingsmodell och ställa tuffa kvalitetskrav kan fler hållbara lösningar som ger mer samhällsnytta uppnås. Offentlig upphandling kan användas för att driva utvecklingen framåt och uppnå hållbarhetsmålen.

Gunnar Hagman, VD, Skanska

                                                  * * *

Att leda förändring – i en digital tid
Att leda en organisation i förändring, såsom digitalisering, kräver mer än tydligt ledarskap och kan inte delegeras bort. Det är istället en komplex process som behöver involvera hela organisationen och där tekniken inte är den största utmaningen. Den här föreläsningen handlar om hur en kommun, långsiktigt och medvetet, lett digitalisering. Annika tar i den här föreläsningen avstamp i sin forskning om digitalisering i en skolorganisation som handlar om vad man kommit fram till varit utmaningarna och möjligheterna för en lyckosam sådan.

Annika Agélii Genlott, Projektansvarig, Sveriges kommuner och regioner samt doktorand inom Informatik, Örebro Universitet

                                                  * * *

Dag 2

Paneldebatt med SOI; Hållbarhet, miljö och upphandling
Hållbarhet är något som har blivit alltmer uppmärksammat i upphandlingsvärlden då upphandling kan ses som ett viktigt styrmedel för att uppnå de samhällspolitiska mål som finns samt att kunna koppla till den nationella upphandlingsstrategin. Men hur fungerar det i praktiken? Tillfället  inleds med att paneldeltagarna berättar om hållbarhet utifrån sina erfarenheter, följt av en paneldiskussion med Martin Kruse som moderator.

Moderator: Martin Kruse, Tf. Förvaltningsdirektör, Verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen, ordförande SOI.
Talare:
Katarina Crafoord, Hållbarhetssamordnare Örebro kommun.
Camilla Alfredsson, Tf inköpschef Helsingborgs stad.
Nassira El Kadaoui, Strategienheten Upphandlingsmyndigheten, Nassira är inköpsstrateg och bidrar med inköpsstrategiskt perspektiv på hållbarhetsfrågorna.
Bertil Rosquist, Skanska, Bertil Rosquist är senior grön och hållbar affärsutvecklare. Han har tidigare jobbat som hållbarhetskonsult, miljöchef, affärsutvecklingschef samt varit VD på ett miljökonsultföretag.

                                                  * * *

Upphandlingens strategiska roll – som man frågar får man svar
Varför upphandla? Det är en högst befogad fråga med tanke på hur många olika typer av verksamheter som upphandlar och med tanke på vilka resurser detta tar i anspråk. Under pandemin har det blivit tydligt att samhällsviktiga funktioner är beroende av en fungerande upphandling. Vad vinner vi på att upphandla? Givet att myndigheter inte väljer att producera i egen regi finns alternativa sätt att tilldela offentliga kontrakt. Är att upphandla rätt synonymt med att upphandla smart? Hur vi gör har betydelse för hur leveransen blir och om vi faktiskt får det vi frågar efter.
 
Sofia Lundberg, Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet

                                                  * * *

Så kan era politiska mål nås genom offentlig upphandling
Beslutade politiska mål inom tillväxt, effektiviseringar, klimat m.m. kan genomdrivas med mycket större framgång om offentlig upphandling används på rätt sätt. Dessutom kan riskerna minska avsevärt för att avtalen leder till fel resultat. Nyckeln är att ändra sitt synsätt på vad upphandlingarna - eller varför inte använda ordet investeringarna? - ska leda till för resultat. Men vilka förutsättningar krävs för att lyckas ändra synsätt? Och hur hänger det ihop med uppfyllande av politiska mål?

Magnus Josephson, Jurist och expert på offentlig upphandling

                                                  * * *