Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Reserverade kontrakt men med reservation

7 juni, 2022

Lagförslaget antogs ”delvis” den 2 juni 2022

Nedanstående artikel skrevs den 31 maj och byggde på en artikel 22 maj i Svenska Dagbladet där den idéburna sektorns roll i den svenska välfärden diskuterades. Men fredagen den 2 juni antogs lagförslaget, inte helt men till stora delar. I slutet av denna artikel ser du hur detta beskrivs på rikssdagens hemsida.

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd Enligt Famnas egna enkätundersökningar finns ett stöd bland både riksdagsmän och lokalpolitiker att låta den idéburna sektorn växa. I vintras lade också regeringen fram förslag som innebär att kommuner och regioner kan genomföra upphandlingar som bara riktar sig till idéburna aktörer. Det ska gälla särskilt definierade välfärdsuppdrag inom socialtjänst, undervisning, utbildning, äldreomsorg och sjukvård. En liknande lagstiftning finns redan i Norge.

– Tanken är att reservera vissa kontrakt på speciella välfärdstjänster där man i upphandlingen bara vänder sig till idéburna. Dessutom vill vi ha ett register för de idéburna organisationerna så att man vet att de uppfyller alla kvalitetskriterier, säger civilminister Ida Karkiainen (S).

Enligt artikeln står idéburna organisationer för en unikt liten del av den samlade välfärden. Följande siffror läggas fram av Famna och Institutt for samfunnsforskning i Norge.
Sverige 3 procent.
Norge 9 procent.
Danmark 14 procent.
Spanien 25 procent.
Österrike 25 procent.
Tyskland 26 procent.
Belgien 32 procent.
Nederländerna 47 procent.

Den som bäst beskrivit skillnaden mellan idéburen och offentligt/kommersiellt är Magne Supphellen, professor i marknadsföring i Norge, som beskriver den så här.
”De idéburna välfärdsaktörerna fungerar som spårhundar: de ser samhällsutmaningar och sociala problem tidigt och tar itu med dem utan att invänta formella beslut, utan byråkrati och utan att snegla på möjliga ekonomiska vinster.”

Men lika viktigt för de idéburna företagen är en bärande verksamhetsidé som är själva anledningen till att de finns, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.
– Ofta är det ett gemensamt ändamål där man sätter upp samhällsnyttiga mål för verksamheten. Historiskt har de startats av kyrkor, samfund eller stiftelser som har en särskild värdegrund eller vårdfilosofi. Ersta sjukhus är ett exempel, men också kvinnojourer som bygger på en feministisk ideologi.

I dagsläget verkar det se ut så att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att upphandlingsreglerna ändras från januari 2023 och även Liberalerna och Kristdemokraterna ge sina villkorade stöd till förslaget. Däremot är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centern emot. De anser att alla välfärdsaktörer, både vinstdrivande bolag och ideella föreningar, ska konkurrera med varandra, inga ska särbehandlas.

Från riksdagens hemsida, publicerat 2/6 2022

Beslut
Delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden (FiU28)

För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit att införa en ny lag om ett register och lagändringar om upphandling och valfrihet. Riksdagen har, med vissa undantag, sagt ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register och att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Däremot sa riksdagen delvis ja till regeringens förslag om att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer. Riksdagen anser att det riskerar leda till att regioner kan komma att utesluta redan etablerade och väl fungerande vårdvalsalternativ, och att primärvården därför inte ska omfattas av den ändringen.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 2 och bifall till två motionsyrkanden om lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Bifall till propositionen i övrigt och avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet kan du hitta här.