Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Hur vill regeringen utveckla offentlig upphandling?

21 juni, 2021

En hel del förändring är i stöpsleven

I vintras aviserade civilminister Lena Micko förhoppningen om att ha två lagrådsremisser färdiga före sommaren. Den ena av dessa uppfyllde förhoppningen. Den 3 juni släppte regeringen ett pressmeddelande med rubriken Förslag om ett förenklat upphandlingsregelverk till Lagrådet. Här skriver man.

Genom ett tydligare regelverk ökar möjligheterna för upphandlade organisationer att arbeta strategiskt med inköp samtidigt som det blir enklare för leverantörerna att bidra på bästa sätt.
Förslagen syftar till att göra regelverket för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibelt. Bakgrunden till förslagen är att utformningen av det nuvarande regelverket har bedömts vara svåröverskådlig och otymplig.
- Syftet med förslagen är att göra regelverket så enkelt, flexibelt och effektivt som möjligt. För mig betyder förenkling färre krångliga regler och mindre administration. Med enklare och mer flexibla regler kan vi flytta fokus från juridiken och i stället ta ett helhetsperspektiv på den goda affären, säger civilminister Lena Micko.
Förslagen motsvarar i stor utsträckning det som Förenklingsutredningen föreslog i betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). I lagrådsremissen föreslås bland annat:

• ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under EU:s tröskelvärden (ekonomiska gränsvärden).
• att det nya regelverket även ska omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning.
• en särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande myndighet och anbudsgivare i en pågående upphandling.
• en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.
• att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena, dvs. ca 7,7 miljoner kronor enligt lagen om offentlig upphandling.
• att upphandlingsdirektivens bestämmelser om möjligheten att reservera upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster för vissa organisationer, t.ex. idéburna aktörer, ska genomföras fullt ut i lagarna.
• att upphandlande myndigheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp. För lagen om offentlig upphandling föreslås en nedre beloppsgräns om 700 000 kronor.

Vad gäller den andra remissen, om överprövningar så kom ett förslag till lagrådesremiss i december, det gick sedan ut på remiss med sista svarsdatum 31 mars 2021. I detta förslag nämns bland annat skyndsammare handläggning av upphandlingsmål i domstolar och införandet av preklusionsfrister.

I en debattartikel i Upphandling 24 ger Lena Micko ytterligare besked om vad hon vill åstadkomma.
” Som ansvarig minister för offentlig upphandling är det viktigt för mig att upphandlingen ska nå sin fulla potential. För att uppnå det krävs det dock ett enkelt, tydligt och effektivt regelverk. Det behövs också en fungerande tillsyn där de som bryter mot regelverket upptäcks och får kännbara sanktioner.”

Bland annat tar Lena Micko sedan upp följande punkter.
Tillsyn
Konkurrensverket ansvarar för tillsynen över offentlig upphandling. Beroende på överträdelsen karaktär kan Konkurrensverket antingen ansöka om upphandlingsskadeavgift eller fatta ett tillsynsbeslut.
Är dagens verktyg tillräckliga för att upprätthålla en effektiv tillsyn? Min preliminära bedömning är att vissa ändringar kan behövas och vi ser därför över behovet av, och möjligheterna till, att stärka myndighetens verktyg vid överträdelser.

Hållbarhet och djuromsorg
De offentliga inköpen spelar även en avgörande roll för att uppfylla samhällets ambitioner när det gäller exempelvis miljö- och klimathänsyn samt en god djuromsorg. Vi tittar därför på om det finns sätt att göra så att dessa aspekter kan beaktas i än högre grad inom ramen för upphandlingen än vad som sker i dag.

Främja idéburna organisationers deltagande i välfärden
Samhället behöver bli bättre på att ta vara på kraften i den idéburna sektorn. Vi överväger utredningsförslag om att öka idéburna aktörers deltagande i välfärden genom bland annat höjda tröskelvärden och möjlighet att reservera kontrakt till idéburna organisationer vid upphandlingar av sociala tjänster.
Upphandlingsmyndigheten har en viktig roll att stödja denna utveckling. Därför har myndigheten fått i uppdrag att under 2021 ha särskilt fokus på stöd för att underlätta för bland annat idéburna organisationer att delta i offentlig upphandling.

Inköpsorganisationer
Vi ser att man på många håll brister i uppföljning, styrning och ägarskap över upphandlingsfrågorna. Utan en ändamålsenlig inköpsorganisation kan upphandlingens potential inte utnyttjas fullt ut.
Upphandlingsmyndigheten har därför fått i uppdrag att under 2021 genomföra insatser, riktade till ledningen hos upphandlande myndigheter och enheter, för att driva på utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer. Jag hoppas och tror att uppdraget kommer att innebära ett startskott för detta nödvändiga förändringsarbete.

Statistik
Sedan årsskiftet ska nationell statistik om upphandlingar samlas in via annonser. Genom Upphandlingsmyndighetens offentliga statistikdatabas kommer statistiken att göras tillgänglig för allmänheten och alla som jobbar med upphandlingsfrågor. Det ger en stabil grund för vidare analyser och bättre beslut om åtgärder inom upphandlingsområdet.

                                                 * * *

Ytterligare ett uppdrag hann regeringen dela ut innan sommarledigheten. Regeringen ger i uppdrag till Statskontoret att se över regler för direktupphandling. Man skriver i ett pressmeddelande den 10 juni.
Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränserna samtidigt som nya regler om dokumentation av och riktlinjer för direktupphandlingar infördes. Regeringen ger nu i uppdrag åt Statskontoret att utvärdera effekterna av de förändrade reglerna och göra en bedömning av om det finns anledning att överväga ytterligare förändringar av bland annat direktupphandlingsgränserna.
En upphandling ska normalt annonseras. Om värdet av en upphandling understiger ett visst belopp får en upphandling ske utan annonsering, så kallad direktupphandling.
I lagrådsremissen Ett förenklat upphandlingsregelverk som regeringen beslutade om den 3 juni 2021 föreslås i enlighet med Förenklingsutredningens förslag, att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena. Regeringens uppdrag till Statskontoret innebär en utvidgad analys av gränserna.
- Nu tar vi ett bredare grepp och ser även över övriga direktupphandlingsgränser, säger civilminister Lena Micko.