Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Ny kompetens gör ”Den svåra konsten” lättare

25 maj, 2021

Amanda Creutzer och Henrik Thorson tar tag i konstupphandlingarna och söker dialogpartners.

I februari publicerades ett examensarbete – Om konsten att upphandla konst – hur en myndighet anskaffat offentlig konst. Det är skrivet av Amanda Creutzer som just nu utbildar sig till offentlig upphandlare vid Stockholms Internationella Handelsskola! I sitt examensarbete presenterar Amanda myndigheten Statens konstråd och hur de arbetar med offentliga konstinköp. I slutet finns också förslag på vad Statens konstråd kan göra för att stärka sitt inköpsarbete. Det som gör skriften extra intressant är att Amanda själv under många år arbetat som curator och projektledare, med 20 års erfarenhet av utställningsproduktion och projektledning inklusive budget- och inköpsansvar, bland annat under 13 år på Nordiska museet.

På andra sidan Östersjön hittar vi Henrik Thorson. Han är jurist och för närvarande doktorand i offentlig rätt vid Åbo Akademi i Finland där han undersöker offentlig upphandling av konst. Han har en bakgrund från teater, TV och film i Sverige och Finland som utövare och producent. Hans avhandling är tänkt att heta ”The Art and the Procurement”.

Att upphandla konst räknas fortfarande (trots det så kallade konstundantaget i upphandlingslagstiftningen) som mycket svårt. Som kuriosa i sammanhanget nämner Amanda och Henrik att det redan 1893 i Sverige kom en kunglig förordning kring hur konst skall upphandlas, exempelvis för att undvika jäv.

Nu har Amanda och Henrik tillsammans sökt och fått pengar för det gemensamma projektet ”Upphandlingsbryggan”, inom ramen för Opstart. Så här beskrivs projektet.
”Opstartsidén är att hitta ett stöd för konstnärer och beställare av konst. Ett upphandlingsstöd som kan fungera som en brygga mellan konstnärer/kreativa yrken och offentliga beställare. Offentlig sektor saknar många gånger kunskap om att upphandla konst vilket riskerar att underminera den offentliga konsten. Därtill tycker många konstnärer att det är ett stort steg att börja lämna anbud och missar därmed möjligheten till offentliga uppdrag och potentiellt viktiga inkomster. Det är ett problem för alla parter men också ur ett demokratiskt perspektiv. Hur man väljer ut konst, vad konstnären ska göra för att komma ifråga, vilka kriterier man ska ange när man söker ny konst är några frågor som många gånger är olösta vid anskaffning av konst.
Vi vill med utforskande insatser i form av utbildningsinsatser för bl a konstnärer undersöka möjligheten att arbeta fram krav och kriterier för offentliga beställare.”

Tänkt fortsättning
Förhoppningen är att sedan kunna gå vidare. ”Genom Opstart skulle det vara möjligt att avsätta tid att bjuda in olika relevanta grupper för samtal och utbildning. Vi vill genom kortare utbildningar och samtal utforska hur ett större arbete rörande metoder och kunskapsstöd för att stödja konstens parter kan växa fram.
Genom ett flertal digitala sammankomster ska vi samla personer inom olika yrken eller sektorer såsom offentliga konstbeställare, konstnärer och andra beställare av kreativa tjänster t ex museer.”

Amanda och Henrik kommer alltså även att söka EU-medel för ett större metodutvecklingsarbete kring hur man upphandlar offentlig konst.

Forskning visar att kännedom om de regler som gäller de nordiska länderna är låg och de praktiska processerna kräver många gånger resurser som mindre kommuner eller små myndigheter saknar. Genom att öka kunskapen hos konstnärerna om de processer och metoder som används i de nordiska länderna och öka synligheten för kommande konstprojekt kan utbudet på spännande uppdrag över gränserna öka väsentligt. De myndighetspersoner som hanterar de här frågorna kan förbättra sina rutiner och sin professionalism för att beställa konst och den konstnärliga utvecklingen kan få en högre utväxling genom att det gränsöverskridande samarbetet ökar på sikt.

En nordisk samsyn och en tydligare nordisk plattform för offentlig konst kan leda till att mångfald och kvalitet gynnas och det grundlägger också ett europeiskt framtida samarbete för den offentliga konsten som kan få en betydande inverkan på konstnärernas villkor.

Just nu söker Amanda och Henrik alltså kontakt med offentliga konstbeställare, som upphandlare, konstnärer och andra beställare av kreativa tjänster t ex museer, för att påbörja dialogarbetet

Arbetar du med upphandling av konst och/eller är intresserad av ämnet så är du mycket välkommen att kontakta Amanda och Henrik.

amanda.creutzer@gmail.com
henrik.thorson@gmail.com