Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Skanskas VD G Hagman om hållbarhetskrav i upphandling

30 juni, 2022

Så kan upphandling styra mot klimatneutralitet och mer innovation. Om vägen till en klimatneutral byggsektor.

Offentlig upphandling var ett av de övergripande ämnena på LOS – Lösningar för Offentlig Sektor i Kista 8-9 juni. Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling. Genom att välja rätt upphandlingsmodell och ställa tuffa kvalitetskrav kan fler hållbara lösningar som ger mer samhällsnytta uppnås. Offentlig upphandling kan användas för att driva utvecklingen framåt och uppnå hållbarhetsmålen. Så beskrevs utgångspunkten för ett av de viktigaste seminarierna på LOS.

Under denna programpunkt fick vi träffa Gunnar Hagman, VD i Skanska Sverige. Om bygg- och entreprenadsektorn är ett av problemområdena i Sverige på vägen mot klimatneutralitet, så visade hans föredrag att det ändå finns stora seriösa och ambitiösa aktörer på området. Det handlar inte bara om att hänga med i utvecklingen och att svara upp till det offentligas krav, utan till och med att utmana offentlig sektor att öka tempot, att driva på mot mer innovation och att våga ännu mer.

Här följer en kort återblick på Gunnar Hagmans föredrag på mässan och artikeln avslutas med att Gunnar Hagman ger inspel till de offentliga upphandlarna.

 – Vi vill ha en ledarposition i arbetet med färdplan för en klimatneutral byggsektor och våra klimatmål är certifierade enligt Science Based Targets, ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Sedan 2015 har över 1 000 företag anslutit sig till initiativet för att sätta ett vetenskapsbaserat klimatmål.

– Vi använder en innovationsprocess, Sustainovation – Innovation och utveckling för klimatet. Några av de praktiska exemplen på detta är Grön asfalt, Grön betong och Biokol.
(Se mer i faktaruta i slutet av artikeln.)


Exempel ur verkligheten – Skellefteå Site East

Sellefteå Site East överträffar klimatmålen. Klimatbelastningen är 75 procent lägre än om projektet genomförts på traditionellt sätt. Redan idag möter det regeringens klimatmål för 2040. Detta har uppmärksammats av flera kommuner och upphandlande enheter. Projektet är upphandlat enligt LOU, med fokus på minskad klimatbelastning. Några viktiga punkter att tänka på i upphandling.

• Det finns stöd för att tolka och tillämpa
• Jobba med tilldelningskriterier för hållbarhet
• Följ upp och utvärdera krav på ett effektivt sätt
• Samarbeta smart och hållbart


En social agenda i Sjösättningen i Malmö
– – Även på området social hållbarhet vill Skanska vara i framkant. I Västra hamnen fick Skanska köpa mark av kommunen med villkoret att ta fram en social agenda för bygget. Malmö stad och Skanska drev ett gemensamt pilotprojekt inom social hållbarhet:

15 långtidsarbetslösa fick praktikplats på byggprojektet  Det skapades förutsättningar för sociala företag och ideella föreningar att etablera sig  och i området blandades olika typer av boende-former för att öka den sociala hållbarheten.

Gunnar Hagman, VD på Skanska Sverige och meddebattörerna, Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholm och Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Gunnar Hagmans medskick till de offentliga upphandlarna.

– Offentliga upphandlingar är en fantastisk möjlighet att driva på klimatomställningen i Sverige. Genomtänkta upphandlingar och nära samverkan i genomförandet öppnar för innovationer och mycket stora besparingar av både klimatutsläpp och kostnader.  

FAKTARUTA SKANSKA SUSTAINOVATION, NÅGRA EXEMPEL:

GRÖN ASFALT
Grön asfalt tillverkas i ett verk som använder fossilfritt bränsle, innehåller en hög andel returasfalt och i vissa fall även förnybara bindemedel. På så sätt skapar vi en asfalt som möter Trafikverkets mål för 2030. Vid några av våra verk kan vi erbjuda vår spetsprodukt Grön asfalt BioZero som har ett nettonoll-utsläpp och når Trafikverkets mål för 2045.

GRÖN BETONG
De näst största koldioxidutsläppen från industrin kommer från tillverkningen av cement, som är en stor beståndsdel i betong. Skanskas gröna betong består istället av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som vår standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

BIOKOL
Biokol liknar träkol, framställs genom pyrolys av restmaterial från jord- och skogsbruk och är något helt nytt för byggbranschen. Skanskas första biokolspanna är nu installerad i Skellefteå. Biokol har en rad fina egenskaper som är bra för klimatet. Den bidrar till att behålla fukt i marken, ger luft åt rötter och näring åt jorden. Under torkan 2018 klarade sig de lantbrukare som använde biokol i jorden betydligt bättre än de som inte upptäckt materialet än. Dessutom genererar processen överskottsenergi vilket är något som Skanska kan dra stor nytta av på en hel rad områden. En av de största fördelarna med biokol är att den inte gör sig skyldig till koldioxidutsläpp. Processen är sluten och syrefri vilket gör att koldioxiden binds i materialet. Biokolen håller koldioxiden borta från atmosfären och vi skapar vårt eget positiva kretslopp. Både Skanska och moder jord blir vinnare med biokol.