Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Nationella upphandlingsrapporten 2023

3 maj, 2023

Ett kunskapsunderlag för alla som arbetar med eller är intresserade av offentliga affärer.

I den omfattande rapporten presenteras och analyseras resultatet av två enkätundersökningar – Nationella upphandlingsenkäten och Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät – som genomfördes under oktober 2022.

Upphandlingsmyndighetens förhoppning är att den ska bidra till ny kunskap och i förlängningen sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Rapporten består av tre huvudkapitel: Ändamålsenlig inköpsledning, Väl fungerande marknad och Träffsäker upphandling. Tillsammans ger kapitlen en heltäckande bild av hur upphandlande organisationer och leverantörer uppfattar den offentliga upphandlingen i Sverige.

I Martin Kruses ordförandebrev, som publiceras samtidigt med denna artikel, tar han upp en del av de specifika och bitvis ”dramatiska” problem med upphandling som presenterats i press, men som inte motsvaras av vad Upphandlingsmyndigheten pekar på i rapporten.

Här citerar vi en bit ur sammanfattningen av rapporten:
”Potentialen i offentlig upphandling utnyttjas inte fullt ut idag. Det finns flera områden där den offentliga upphandlingen kan och behöver utvecklas för att bli mer träffsäker – det vill säga möta behoven och samtidigt vara effektiv, hållbar och uthållig.

Ett av områdena är inköpsledning. Träffsäkra upphandlingar förutsätter en ändamålsenlig inköpsledning, något som saknas i många upphandlande organisationer idag. Ett annat område är marknaden. Det måste finnas företag som både vill och har rätt förutsättningar för att delta i upphandlingar. Företagens syn på den offentliga upphandlingen har betydelse för viljan att lämna anbud.

I Nationella upphandlingsrapporten redovisar Upphandlingsmyndigheten resultat som bygger på svar i Nationella upphandlingsenkäten och Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät. I rapporten redovisas även myndighetens bedömning av resultaten. Båda enkäterna genomfördes under oktober 2022.
Rapporten består av tre kapitel som tillsammans ger en bild av den offentliga upphandlingen i Sverige. Kapitelrubrikerna visar vad som är viktigt för en väl fungerande och effektiv offentlig upphandling.

• Ändamålsenlig inköpsledning
• Välfungerande marknad
• Träffsäker upphandling

Upphandlingsmyndighetens bedömning är att det finns stor potential för upphandlande organisationer att åstadkomma en mer ändamålsenlig inköpsledning. Analysen i Nationella upphandlingsrapporten visar att regionerna har ett betydligt bättre resultat vad gäller inköpsledning än övriga organisationstyper. Statliga myndigheter har lägst resultat.

Samtliga organisationstyper behöver utveckla sitt strategiska ledningsarbete. Styrningen av inköp kan inte vara ett isolerat system utan behöver vara en del av organisationens övriga styrning. Inköpsverksamhetens mål ska ha en tydlig koppling till organisationens mål och strategierna ska syfta till att uppfylla dessa mål.

Hela rapporten kan laddas ner här.